Algemene Voorwaarden Yellow Walnut Legal – losse producten

 

1.  Algemeen 

a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening die door of namens Yellow Walnut Legal, een handelsnaam van Yellow Walnut B.V. worden uitgegeven.

b. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd, dan wel op een andere manier ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden steeds volledig van toepassing.

2.  Definities

a. Yellow Walnut Legal: de juridische dienst van en uitgevoerd door Yellow Walnut B.V. al dan niet via een partner of onderaannemer van Yellow Walnut B.V. op basis van het Abonnement. Yellow Walnut Legal is een geregistreerde handelsnaam van Yellow Walnut B.V.. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over Yellow Walnut Legal wordt tevens bedoeld Yellow Walnut B.V. .

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dienst afneemt van Yellow Walnut Legal

c. Dienst: het juridisch advies, opstellen van documenten of anderszins optreden namens of voor een Opdrachtgever.

 

3.  Opdracht

a. Een overeenkomst van opdracht (met betrekking tot een dienst) met Yellow Walnut Legal komt pas tot stand nadat de opdracht door Yellow Walnut Legal is aanvaard, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

b. De keuze van door Yellow Walnut Legal in te schakelen derden, zal waar mogelijk en in redelijkheid, geschieden in overleg met de opdrachtgever en in ieder geval geschieden met de zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Yellow Walnut Legal mag verwachten. Yellow Walnut Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door Yellow Walnut Legal ingeschakelde derden te aanvaarden.

 

4.  Aansprakelijkheid

a. Yellow Walnut Legal is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Yellow Walnut Legal betrachte zorg. Yellow Walnut Legal is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden. Voorts is Yellow Walnut Legal niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van door Yellow Walnut Legal bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, zoals maar niet beperkt tot software, hardware, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele daarvan uitgezonderd.

b. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de dienst kan slechts geldend worden gemaakt jegens Yellow Walnut Legal, Yellow Walnut B.V. dan wel haar rechtsopvolgers, en is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door de partner of onderaannemer van Yellow Walnut Legal respectievelijk Yellow Walnut B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.

c. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de door Yellow Walnut Legal of haar onderaannemer of partner afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Yellow Walnut Legal beperkt tot het door Yellow Walnut Legal in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 50.000,--.

d. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Yellow Walnut Legal in verband met de door Yellow Walnut Legal verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval zes maanden na aanvang van de dag, volgende op het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.

e. De opdrachtgever is gehouden Yellow Walnut Legal te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer (met inbegrip van een rechtsgang bij de burgerlijk rechter of bij een alternatieve vorm van geschillenbeslechting, zoals arbitrage) tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Yellow Walnut Legal.

 

5.  Tarieven

a. Tarieven voor de diverse diensten van Yellow Walnut Legal zijn te vinden op de website van Yellow Walnut Legal.

b. Yellow Walnut Legal is gerechtigd tarieven te herzien. Yellow Walnut Legal zal de opdrachtgever daarvan voor het ingaan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

6.  Betaling

a. Indien Yellow Walnut Legal invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten met betrekking tot die invordering – met een minimum van 15% van de openstaande declaratie – ten laste van de opdrachtgever.

b. De opdrachtgever is niet gerechtigd betalingen op te schorten of te verrekenen.

c. Indien de opdrachtgever een derde aanwijst die de betaling aan Yellow Walnut Legal zal voldoen, dan blijft deze opdrachtgever, naast deze derde, daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

 

7.  Toepasselijk recht, geschillen en voorwaarden

a. Op de rechtsverhouding tussen Yellow Walnut Legal en de opdrachtgever, alsmede degenen die van de diensten van Yellow Walnut Legal gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

b. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen voor rechtsopvolgers onder algemene titel van Yellow Walnut Legal.

c. Yellow Walnut Legal is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website van Yellow Walnut Legal.

d. De opdrachtgever zal Yellow Walnut Legal om een toelichting op deze Algemene Voorwaarden vragen als de Algemene Voorwaarden of de implicaties daarvan de opdrachtgever niet (geheel) duidelijk zijn.

e. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens zie de Privacyverklaring van Yellow Walnut.


Yellow Walnut uitgelicht in de pers door: