mascota

Yellow Walnut Legal

Voor veel ondernemers is het uurtarief van een advocaat of jurist te hoog. Ondernemers schakelen juridisch advies daardoor vaak te laat in, waardoor jouw onderneming in problemen kan komen. Bij Yellow Walnut Legal deel jij een team van juristen met andere ondernemers. Al vanaf € 39 per maand heb jij daardoor altijd toegang tot juridisch advies. Meld je nu aan en binnen 5 minuten heb je toegang tot juridisch advies.

 
Nu Aanvragen

Algemene Voorwaarden Yellow Walnut Legal

1 maart 2018

 

1 Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op abonnementen die door of namens Yellow Walnut Legal, een handelsnaam van Yellow Walnut B.V. worden uitgegeven. 
1.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd, dan wel op een andere manier ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden steeds volledig van toepassing.

 

2 Definities

2.1 Abonnement: het abonnement op Yellow Walnut Legal dat door een rechtspersoon, natuurlijk persoon of gebruiker is afgesloten.
2.2 Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op grond van een Abonnement toegang heeft tot Yellow Walnut Legal.
2.3 Abonnementsbijdrage: de door de rechtspersoon, natuurlijk persoon of gebruiker verschuldigde periodieke bijdrage voor het abonnement op Yellow Walnut Legal.
2.4 Yellow Walnut Legal: de juridische dienst van en uitgevoerd door Yellow Walnut B.V. al dan niet via een partner of onderaannemer van Yellow Walnut B.V. op basis van het Abonnement. Yellow Walnut Legal is een geregistreerde handelsnaam van Yellow Walnut B.V.. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over Yellow Walnut Legal wordt tevens bedoeld Yellow Walnut B.V. .

 

3 Abonnement

3.1 Het Abonnement biedt Abonnee op werkdagen tussen 8.00 uur en 20.00 uur onbeperkt telefonisch en per e-mail toegang tot de eerstelijns juridische dienstverlening van Yellow Walnut Legal via het aan de Abonnee per email gecommuniceerde specifieke telefoonnummer en/of emailadres. Eerstelijns juridisch advies houdt in dat het adviesgesprek niet langer dan 15 minuten tijd duurt en in die tijd de vraag zoveel als mogelijk zal worden beantwoord dan wel een analyse van het probleem kan worden gemaakt.
3.2 Abonnees kunnen juridische vragen stellen op ieder rechtsgebied. Yellow Walnut Legal behoudt zich het recht voor te beoordelen of de juridisch vraag binnen de eerste lijn kan worden beantwoord.
3.3 De juridische dienstverlening is gelimiteerd tot vragen van zakelijke aard die telefonisch afgehandeld kunnen worden. Vragen die in een e-mail van meer dan veertig zinnen worden voorgelegd worden niet beschouwd als vragen die telefonisch afgehandeld kunnen worden.

3.4 Screening van documenten behoort bij de dienst van Yellow Walnut Legal, echter dit is beperkt tot documenten van maximaal 5 pagina’s.

3.5 Het gebruik van het Abonnement is alleen toegestaan voor Abonnees. Het ter beschikking stellen van de Abonnementsgegevens aan en/of gebruik door derden (niet-Abonnees) is niet toegestaan. Het gebruik van het Abonnement is niet overdraagbaar en is persoonsgebonden.

3.6 Voordat een adviesvraag in behandeling wordt genomen kan Abonnee om zijn/haar persoonlijke gegevens gevraagd worden.

3.7 Yellow Walnut Legal behoudt zich het recht voor om, indien, en voor zolang als, een Abonnee - naar het oordeel van Yellow Walnut Legal - niet in staat is zich genoegzaam te identificeren, de dienstverlening uit hoofde van het Abonnement op te schorten.

3.8 De Abonnee kan vragen stellen op (alle) rechtsgebieden betreffende Nederlands Recht.

3.9 Yellow Walnut Legal bepaalt op welke wijze en via welk medium zij de Abonnee adviseert.

3.10 De Abonnee heeft vaak meerdere malen contact met Yellow Walnut Legal over één en dezelfde rechtsvraag; dit valt onder de standaard dienstverlening. Het is de Abonnee echter niet toegestaan om een onredelijk aantal malen contact te zoeken naar aanleiding van eenzelfde, ongewijzigde rechtsvraag, zulks naar de beoordeling van Yellow Walnut Legal.

3.11 Het is de Abonnee niet toegestaan om een rechtsvraag waarvan Yellow Walnut Legal heeft aangegeven dat die buiten de kaders van het eerstelijns juridisch advies valt, op te splitsen in meerdere delen en die als afzonderlijke rechtsvragen voor te leggen.

3.12 De dienstverlening van Yellow Walnut Legal is beperkt tot rechtsvragen die zijn gerelateerd aan een probleem waarmee de Abonnee daadwerkelijk zélf wordt geconfronteerd.


4 Inspanningsverplichting

4.1 Yellow Walnut Legal spant zich in om de klant eerstelijns juridische advies te verstrekken waarmee de gestelde rechtsvraag is beantwoord, Abonnee inzicht heeft gekregen in zijn juridische positie of waardoor Abonnee weet welke (volgende) stappen hij kan ondernemen.

4.2 Yellow Walnut Legal spant zich in verdere kosten voor rechtsbijstand voor een Abonnee zoveel als mogelijk te voorkomen. Indien zij hier niet in slaagt spant zij zich in om een dienstverlener te vinden die past bij de rechtsvraag en persoonlijke voorkeuren van de Abonnee, en om namens de Abonnee een zo hoog mogelijke korting op het reguliere uurtarief van de dienstverlener te bedingen. 
4.3 Noch Yellow Walnut Legal noch haar onderaannemer genereren verdiensten uit het doorverwijzen naar externe dienstverleners, de dossieroverdracht of de door externe dienstverleners bij Abonnees in rekening gebrachte bedragen.

5 Betaling
5.1 Yellow Walnut Legal schort de dienstverlening op zodra de klant niet aan een betalingsverplichting voldoet, zonder dat hiermee de betalingsverplichting van de klant komt te vervallen. 
5.2 Yellow Walnut Legal is gerechtigd de tarieven aan te passen indien de door Yellow Walnut Legal te maken kosten daartoe aanleiding geven. Yellow Walnut Legal is verplicht om eventuele tariefsverhogingen ten minste twee maanden van te voren bekend te maken op haar website dan wel per email aan de Abonnee. 
5.3 De Abonnee verleent door het verlengen van de overeenkomst een machtiging voor automatische incasso van de volgende contractperiode bijdrage. 
5.4 Abonnementsbijdragen worden maandelijks danwel jaarlijks vooraf in rekening gebracht en geïncasseerd, tenzij anders overeengekomen.

 

6 Looptijd en opzegging van het Abonnement

6.1 De overeenkomst tussen Yellow Walnut Legal en de Abonnee komt tot stand zodra Yellow Walnut Legal – naar aanleiding van een verzoek van de Abonnee om toegang te krijgen tot Yellow Walnut Legal – het telefoonnummer en email adres voor de dienstverlening van Yellow Walnut Legal ter beschikking stelt aan de Abonnee.

6.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor een contractperiode van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen, met automatische en stilzwijgende verlenging voor opvolgende contractperioden van één maand. Verlenging vindt niet plaats indien uiterlijk een volledige kalendermaand voor de verlengingsdatum schriftelijk door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de Abonnee of Yellow Walnut Legal wordt opgezegd. In geval van verlenging gelden de tarieven zoals die op het moment van verlenging worden gehanteerd.

6.3 Abonnee heeft recht op toegang tot Yellow Walnut Legal gedurende de looptijd van het Abonnement.

6.4 Yellow Walnut Legal behoud zich het recht voor de dienstverlening te beëindigen indien naar haar oordeel sprake is van gewichtige redenen, waaronder (maar niet beperkt tot):

-          al dan niet opzettelijke verstrekking van misleidende of onjuiste informatie van Abonnee;

-          gebruik van de dienstverlening door en/of voor anderen dan Abonnee;

-          het bij Yellow Walnut Legal verkregen advies verstrekken aan derden, al dan niet tegen betaling of in loondienst;

-          het doorverkopen van door Yellow Walnut Legal verrichte werkzaamheden door Abonnee;

-          ander oneigenlijk gebruik of misbruik van de dienstverlening van Yellow Walnut Legal door of namens Abonnee.

 

7 Aansprakelijkheid en schade

7.1 De dienstverlening van Yellow Walnut Legal met betrekking tot het abonnement is gebaseerd op de informatie van welke aard dan ook die door of namens de Abonnee beschikbaar wordt gesteld. Abonnee staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

7.2 Aansprakelijkheid van Yellow Walnut Legal voor schade welke is ontstaan als gevolg van onvoldoende of onjuiste informatie of verkeerde voorstelling van zaken aan haar versterkt door of wegens de Abonnee, is uitgesloten.

7.3 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de dienstverlening uit hoofde van het Abonnement kan slechts geldend worden gemaakt jegens Yellow Walnut Legal, Yellow Walnut B.V. dan wel haar rechtsopvolgers, en is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door de partner of onderaannemer van Yellow Walnut Legal respectievelijk Yellow Walnut B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien de verzekering geen aanspraak op uitkering geeft is de aansprakelijkheid van Yellow Walnut Legal beperkt tot de bijdrage die Yellow Walnut Legal van de Abonnee ontving voor de lopende contractperiode.

7.4 De in artikel 7.3 genoemde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzettelijke tekortkoming van Yellow Walnut Legal.

7.5 Vergoeding van indirecte schade en / of gevolgschade is volledig uitgesloten.
7.6 Yellow Walnut Legal is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het handelen en/of nalaten van de via haar bemiddeling of verwijzing door de Abonnee ingeschakelde externe juridische dienstverlener. 
7.7 Gebruik van de informatie in welke vorm dan ook op de website van Yellow Walnut Legal en de informatie uit haar nieuwsbrieven is geheel voor risico van de Abonnee; Yellow Walnut Legal kan niet aansprakelijk worden gesteld.
7.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Abonnee, na het ontstaan van de schade, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Yellow Walnut Legal meldt en Abonnee zelf alles in het werk stelt of heeft gesteld om de schade zoveel als mogelijk te beperken.
7.9 Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan en uiterlijk binnen één jaar na beëindiging van het Abonnement bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

8 Persoonsgegevens
8.1 Yellow Walnut Legal verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van:
- het aangaan en uitvoeren van haar juridische dienstverlening conform het Abonnement;
- kwaliteitscontrole (ook door derden);
- het verder ontwikkelen en verbeteren van de dienstverlening;
- het voorkomen en bestrijden van fraude;
- statistische analyse;
-  overdracht van dossier naar een externe dienstverlener.

8.2 Abonnee geeft Yellow Walnut Legal uitdrukkelijk toestemming om gegevens van aan haar voorgelegde zaken en door haar gegeven adviezen te bewaren en te gebruiken voor de in artikel 8.1 genoemde zaken.

8.3 Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens zie de Privacyverklaring van Yellow Walnut.

8.4 Abonnee heeft het recht om de bij Yellow Walnut Legal bekende (persoons)gegevens op te vragen. Yellow Walnut Legal zal deze (elektronisch) ter beschikking stellen.

 

9 Bemiddeling

9.1 Yellow Walnut Legal kan bemiddelen voor een Abonnee bij het vinden van een externe juridische dienstverlener die past bij zijn rechtsvraag en persoonlijke voorkeuren. 
9.2 Bij bemiddeling kan de Abonnee er – in overleg met Yellow Walnut Legal, en afhankelijk van de aard van de te verrichten werkzaamheden – voor kiezen om zijn werkzaamheden te laten verrichten tegen vaste tarieven of op uurbasis. 
9.3 Inhoudelijk overleg over de aanpak en juridische mogelijkheden van een zaak vindt uitsluitend en rechtstreeks plaats tussen de Abonnee en de externe juridische dienstverlener: de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke zaakbehandeling en het bereikte resultaat ligt bij deze dienstverlener.
9.4 Al de door Yellow Walnut Legal geselecteerde dienstverleners hebben een eigen in- of externe klachtenregeling of beroepsprocedure die op de opdrachten van toepassing zijn.
9.5 Yellow Walnut Legal behoudt zich het recht voor bemiddeling niet aan te bieden of een bemiddeling te staken.

 

10 Service

10.1 De Abonnee kan altijd contact opnemen met de bedrijfsjuristen van Yellow Walnut Legal bij vragen, opmerkingen of klachten over de advisering, bemiddelingsprocedure of service van externe deskundigen (anders dan over de inhoudelijke behandeling van een zaak door een externe deskundige). Yellow Walnut Legal zal haar uiterste best doen de Abonnee te helpen. 
10.2 Bij vragen over de dienstverlening van Yellow Walnut Legal in het algemeen, over het Abonnement en over de facturatie van contractperiode bijdragen dient de Abonnee contact op te nemen met de Yellow Walnut Servicedesk (telefoon 088-9392500 of via  service@yellowwalnut.nl).

 

11 Geschillen

11.1 Bij geschillen over het Abonnement (en het gebruik ervan) is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Yellow Walnut Legal houdt zich het recht voor om zich afzijdig te houden van geschillen tussen Abonnees dan wel op verzoek van beide Abonnees als intermediair, arbiter of mediator op te treden.
11.3 Klachten en geschillen die betrekking hebben op de uitvoering van het Abonnement kunnen worden voorgelegd aan de directie van Yellow Walnut B.V (adressering conform het op de website van Yellow Walnut vermelde adres onder ‘Contact’). Indien de Abonnee de behandeling óf uitkomst hiervan niet bevredigend vindt, kan hij het geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechter.

 


Yellow Walnut uitgelicht in de pers door: